สอบถามรายละเอียดได้ที่อาจารย์ ไกรลาศ (อ.ไกร) โดยตรง

โทร. 086-3068846

ID Line : krilast


โรงเรียนพิษณุโลกบริบาล
(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
ได้รับรางวัลการประกันคุณภาพภายในดีเด่น ปี พ.ศ. 2553

"โรงเรียนบริรักษ์บริบาล"
เป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดย เป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ

โรงเรียนพิษณุโลกบริบาล เปิดทำการสอนหลักสูตร "การดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก" ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น มีระยะการเรียนการสอน 840 ชั่วโมง (6 เดือน) และเป็นโรงเรียนที่ได้รับความไว้ใจมากที่สุด

รับสมัคร ภาคปกติ และ ภาคสมทบ
รับสมัคร ภาคสมทบ เรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์

ต้องการรับสมัครนักศึกษา จำนวนมาก เข้าเรียนหลักสูตร "การดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก" โดยสามารถกู้เงินเรียนฟรีตลอดหลักสูตร รึว่ากู้ยืมจาก ธ.ธกสและสหกรณ์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ที่โรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์ และเมื่อจบมีงานรองรับทันที และผ่อนจ่ายคืนค่ากู้ยืมเรียนเมื่อตอนทำงาน เดือนละ 800 บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

คุณสมบัติของนักศึกษา
1. คุณสมบัติของผู้เรียน
1.1 อายุตั้งแต่ 18-35 ปี
1.2 เพศชาย-หญิง
1.3 จบการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี / เทียบเท่าและกศน. (ไม่จำกัดสาขาและเกรดเฉลี่ย)
1.4 รักอาชีพการบริบาล
1.5 สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ โรคประจำตัว

2. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
2.1 รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน จำนวน 1 ชุด
2.3 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
2.4 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

ระยะการเรียนการสอน 6 เดือน
- เรียนภาคทฤษฏี 3 เดือน 420 ชั่วโมง
- เรียนภาคปฎิบัติ 3 เดือน 420 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายตามสวัสดิการ
- ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 30,000 บาท
- ค่าหอพัก
- ค่าชุดเครื่องแบบ 4,000 บาท
- ค่าตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน 5,000 บาท รวม 39,000 บาท

สิ่งที่ได้รับ
- หอพักตลอดหลักสูตร แยก ชาย / ญ.
- อาหาร 3 มื้อ ชุด เครื่องแบบ 2 ชุด ชุดนักศึกษา 1 ชุด กีฟา 1 ชุด เรียนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ
- เรียนแต่งหน้าเบื้องต้น / คอมพิวเตอร์เบื้องต้นใช้ในโรงพยาบาล / ความรู้เรื่องยา
- อุปกรณ์การแพทย์ระหว่างเรียน ฟรีตลอดหลักสูตร
- มีอบรมบุคลิกภาพฟรี และศึกษาดูงานนอกสถานที / ทัศนศึกษา
- มีเงินประกันอุบิติเหตุ / รักษาพยาบาล 50,000 บาท
- พีธีรับใบประกาศ ฟรี

ขั้นตอนการสมัครเรียน
1. ในวันสมัครเรียนครั้งแรก นักศึกษาต้องชำระเงิน 5,000 บาท
2. ในวันมอบตัว นักศึกษาต้องชำระเงิน 10,000 บาท
3. ค่าใช้จ่าย ตลอดการศึกษา ค่าหนังสือ ชุด ที่พัก จำนวน 39,000 บาท สามารถกู้เรียนได้ (ทางโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเอง) สรุปคือ นักศึกษา ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเรื่อง ของเครื่องใช้ส่วนตัวเท่านั้น
4. เมื่อทางโรงเรียนดำเนินการเรื่องกู้เสร็จ (ประมาณ 1-2 เดือน ) ทางโรงเรียนจะคืนเงินจำนวน 5,000 บาท ให้กับนักศึกษา กรณีที่กู้ กับ ธกส.

จบแล้วทำงานในโรงพยาบาลทั่วประเทศ
1. เป็นพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ทำงานเป็นพนักงานผู้ช่วยคลินิกต่างๆร้านยาเภสัช,ทันตกรรม ทั่วประเทศ
3. ทำงานเป็นผู้บริบาลทั้งในและต่างประเทศ
4. ทำงานในคลินิกเสริมความงามสปาทั่วประเทศ
5. โรงเรียนอนุบาลและศูนย์ดูแลเด็กเล็ก
6. สามารถนำหลักสูตรไปเทียบโอนปวส. 1 ปี จบภายใน 1 ปี
7. นักศึกษาที่จบแล้วสามารถมีเงินเดือนประจำและสวัสดิการต่างๆมากมาย
8. มีสัญญาค้ำประกันการทำงาน รับรองการมีงานทำทุกคน หากไม่ได้งาน? คืนเงิน..
9. มีเงินทุนสำหรับนักเรียนที่เรียนต่อและสอบคณะพยาบาลศาสตร์ 100,000 บาท
10. มีเงินประกันอุบัติเหตุ / รักษาพยาบาล 100,000 บาท

 

 


โรงเรียนบริรักษ์บริบาล
สอบถามรายละเอียด 086-3068846
เขียนโดย อ.ไกร กับบริรักษ์บริบาลโดยตรง ปี 2012